Yazarlara Notlar

TRC Journal of Humanitarian Action dergisinde değerlendirme süreçlerine alınacak çalışmalarda temel bazı kriterler aranmaktadır.

TRC Journal of Humanitarian Actione gönderilecek çalışmalar;

 • TRC ournal of Humanitarian Action konusu ile ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.
 • TRC Journal of Humanitarian Action konusunda son dönem alanyazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, meta analiz veya meta sentez çalışması olmalıdır.
 • TRC Journal of Humanitarian Action konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunmasına dikkat edilir veya benzeri özgün nitelikte yazılar olması talep edilir.

Bu çerçevede TRC Journal of Humanitarian Action, ileri araştırma/istatistik yöntemleri ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanımaktadır. Çalışmaların yöntembilim açısından yetkinlikleri kadar alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle dergi yöneticisi ve baş editör tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Editöryal ön değerlendirmedeki genel eğilimler şu şekildedir:

Nicel Araştırmalar

 • Tek sürekli değişken veya iki sürekli değişken barındırıp sadece veya ağırlıklı olarak frekans, yüzde, fark ve ilişki istatistiklerine dayalı çalışmalar, çalışmanın kapsamına göre değerlendirilmektedir.
 • Tek sürekli değişken veya iki sürekli değişken barındırıp tekli veya çoklu regresyon, yol (path) analizi, cluster analizi gibi ileri istatistikler kullanılarak hazırlanan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Ölçme Aracı Geliştiren Çalışmalar

 • Sadece ölçme araçları geliştirmeyi raporlayan çalışmalar; geliştirilen ölçme aracının otantikliği, kapsamı, geliştirilen grubun niteliği, geçerlik ve güvenirlik işlemlerinin yetkinliği vb. ölçütler dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
 • Geliştirilen ölçme aracını bir araştırmada kullanarak raporlayan çalışmalara öncelik verilmektedir.

Deneysel Araştırmalar

 • Araştırma verileri nitel verilerle desteklenmiş deneysel araştırmalara öncelik verilmektedir.

Nitel Araştırmalar

 • Nitel araştırmalar için araştırma sürecinin geçerlik ve güvenirlik koşullarının sağlanmış olmasına ve verilerin derinlemesine analiz edilmiş olmasına önem verilmektedir.

Betimsel Çalışmalar

 • Dergide afet ve insancıl eylemler ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ve bunlara çözüm önerileri getiren analitik çalışmaların yayımlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan bu kapsama giren çalışmaların kitap bölümü tarzında olmaması beklenmektedir.

Karma (mixed) Desenli Çalışmalar

 • Karma desenle hazırlanan çalışmaların yayımlanma oranı daha yüksektir. Bununla birlikte karma çalışmalarda niçin ve hangi karma metodolojinin kullanıldığının tekniği ile beraber açıklanması beklenmektedir. Karma desen kullanılan çalışmalarda araştırmanın nicel ve nitel kısımları ayrı ayrı değerlendirilir. Nicel ve nitel kısımların ayrı ayrı yukarıdaki kıstasları karşılaması beklenir.

Ayrıca;

 • Alanda çok sık kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmaların ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmaların yeni bir yönelim ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerden dilimlenme yapılmaması beklenmektedir.
 • Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden beş yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.

Değerlendirme Süreçleri

 • Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi 40 gün içerisinde tamamlanmaktadır.
 • Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir.
 • Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
 • Hakem değerlendirme süreci, yaklaşık 4 ile 6 ay arasında sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.
 • Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedir. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedir.
 • Yazar/yazarlar; hakemlerin, alan editörünün ve baş editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundalardır. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelilerdir.

TRC Journal of Humanitarian Action‘da hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne bakılabilir.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak alan editörü ve baş editör;

 • Çalışmanın kabulüne,
 • Çalışmanın hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya
 • Çalışmanın reddine karar verir.

Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yayıma kabul edilen bir çalışmanın neticesi ScholarOne Manuscript sistemi yoluyla yetkilendirilmiş yazara bildirilir.
 • Yetkilendirilmiş yazarın ilgili raporlara göre düzenlediği çalışma baş editör veya alan editörü tarafından incelenir. Onaylanan çalışma tashih ve redaksiyon sürecine alınır.
 • Yetkilendirilmiş yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.
 • Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.
 • Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar, yetkilendirilmiş yazar tarafından son kez kontrol edilir.
 • Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar öncelikle DOI numarası atanarak OnlineFirst olarak yayımlanır.
 • OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.

Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yukarıdaki kriterleri karşılamıyorsa çalışmanın yetkilendirilmiş yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki karar bildirilmektedir.

TRC Journal of Humanitarian Action‘de yayımlanan makalelerin;

 • Sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda dergiyi veya Türkiye Kızılay Derneği’ni bağlamaz.
 • Yayımlanan yazıların yayım hakları, Türkiye Kızılay Derneği’ne aittir.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi